“i” Finals (Part 1)

Initials are bold / Finals are underlined / Suggested English words are highlighted – sometimes, two words are used with a dot ( · ) in-between, to be read as one / Italic characters are meant to be silent

Interesting note: i, ia, ian, iang, iao sound like yi, ya, yan, yang, yao respectively.

(Work-in-progress)
iyiiayaianyaniangyangiaoyao
aaireference “ai”
bbibeebianbee·yenbiaobee·yow
cciitsqiaqianqiangqiao
chchiinch
ddideediadee·yahdiandee·yendiaodee·yow
e
f
g
h
jjiodds·eekjiaodds·yahjianodds·yenjiangodds·youngjiaoodds·yow
k
llileelialee·yahlianlee·yenlianglee·youngliaolee·yow
mmimemianme·yenmiangme·youngmiaome·yow
nnikneenianknee·yenniangknee·youngniaoknee·yow
o
ppipeepianpee·yenpiaopee·yow
qqiits·eekqiaits·yahqianits·yenqiangits·youngqiaoits·yow
rrirude
ssihissxiaxianxiangxiao
shshishirt
ttiteatiantea·yentiaotea·yow
w
xxiseexiasee·yahxiansee·yenxiangsee·youngxiaosee·yow
yiyieek
zzioddsjiajianjiangjiao
zhzhijune

To be continued…